ชาวพัทลุงดีใจ ได้รับมอบโฉนด จาก รมช.มหาดไทย

พัทลุงรมช. มหาดไทย เดินทางมาพัทลุง ทำการ แจกโฉนดที่ดิน 120 แปลง และตั้งเป้าแจก 714 แปลง ต่อปี

พัทลุง – นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินจำนวน 120 แปลง หลังจากเจ้าหน้าที่เดินสำรวจสำเร็จตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ” สำหรับพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สายสำรวจ เป้าหมาย 714 แปลงต่อปี”

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564ที่หอประชุมโรงเรียนประภัสสรรังสิต ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเจ้าของที่ดิน ตามที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศด้วยการพัฒนาการรังวัด และทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSSNetwork) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างเอกชนกับรัฐ และเอกชนกับเอกชน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน


โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติกรเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 สายสำรวจ เป้าหมาย 714 แปลงต่อปี และในวันนี้ จะมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่บ้านยางงาม หมู่ที่ 3ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 120 แปลง

ทั้งนี้การดำเนินงานสำเร็จไปได้ตามเป้าหมายได้ ขณะที่พี่น้องประชาชนต่างดีใจที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากของเดิมเป็น นส.3 คล้ายเป็นโฉนดที่ดิน หนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าการเดินสำรวจที่ดินนั้นได้หยุดมาชั่วระยะหนึ่ง แต่ถึง ณ ตอนนี้ ได้ผลักดันโครงการเดินสำรวจอีกครั้ง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งในปีนี้ได้ลงนามประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วจำนวน 50 จังหวัด การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้กับประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง เป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิต และรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเอง

ข่าว – ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย

แชร์เรื่องนี้