นายารัฐมนตรีประกาศเคอร์ฟิวส์

สั่งแล้ว..เคอร์ฟิวส์ 22.00 – 04.00 ฝ่าฝืนโทษหนัก แต่ยกเว้นบางกรณี

มาช้าแต่มาแน่ และ มาแล้ว ในที่สุดนายกรัฐมนตรี พลอ.ประยุทธ จันทร์โอชา ก็ได้ออกมาประกาศ เคอร์ฟิวส์ ห้าออกจากบ้าน ต้้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 หวังสกัดการแพร่ระบาด โควิด-19 ยกเว้น บางกรณี* มีรายละเอียดดังนี้

แอดไลน์ ติดตามข่าว พัทลุง อินโฟ

เพิ่มเพื่อน

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจําเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับ สินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ โดยได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยเริ่มมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

พัทลุง อินโฟ

แชร์เรื่องนี้

Comments are closed.