ทายาทโรงแรมชัยคณาธานี รับตำแหน่ง ประธานหอการค้าพัทลุงคนใหม่

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ โรงแรมศิวารอยัล เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยที่ประชุมหอการค้าจังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติ จาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน “

และการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ได้กำหนดวาระสำคัญ ให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพัทลุงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่มี นางภัคจิรา เณรพึ่ง เป็นประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดพัทลุง ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อ นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ผู้บริหารโรงแรมชัยคณาธานี เพียงชื่อเดียวเป็นประธานหอการค้าคนใหม่ โดยมีสมาชิกออกเสียงรับรองและไม่มีเสียงสมาชิกคัดค้านแต่ประการใด

นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล (ชุดสีดำ ตรงกลาง) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหอการค้าพัทลุง

ต่อมาที่ประชุมได้เสนอชื่อและรับรองกรรมการอีก ๗ คน ประกอบด้วย ๑.นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ ๒.นางสุภาสินี คงเลี่ยม ๓.นางสาวลักษณาวรรณ ทองไซร้ ๔.นายธวัชชัย กาญจนพันธุ์ ๕.นายสิทธิชัย โฆษิตกุลพร ๖.นางสาวพรรณวลัย มิตรชู ๗.นายพันธกานต์ เพชรตีบ และทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ประธานแต่งตั้งเพิ่มเติมรวมกันอีกไม่เกินจำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

โดยหลังจากวาระการเลือกตั้งเสร็จสิ้น นางภัคจิรา เณรพึ่ง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ว่าที่ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการชุดใหม่ และนางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก และกล่าวสร้างความเชื่อมั่นว่าจะร่วมกับทุกฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงให้เติบโตต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ๙๓ คน สมาชิกสมทบ ๘ คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๑๕๙ คน โดยมี นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกสะดวกทางการค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม และเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการครบตามจำนวนเรียบร้อย จะได้ยื่นจดทะเบียนภายในสามสิบวันต่อนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดพัทลุง ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ) แต่งตั้ง ในลำดับต่อไป

ภาพ / ข่าว นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ เลขาธิการหอการค้าพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แชร์เรื่องนี้

Comments are closed.